Your request is Chapter 3:118-122 in Sinhala Quran Translation
3 : 119
නුඹලා නම් ඔවුනට ඇදම් කරති. නුඹලා සියලූම ආවිශ්කාරක ග්‍රන්ථයන් විශ්වාස කරති. එහෙත් ඔවුහු නුඹලාට ඇදම් නොකරති.93 ඔවුහු නුඹලා මුණ ගැසෙන විට (නුඹලාගේ නබිවරයාත් නුඹලාගේ ධර්ම ග්‍රන්ථයත්) අපිදු විශ්වාස කරමුයි පවසති. එහෙත් ඔවුහු ඉවත්ව ගියවිට (නුඹලා කෙරෙහි ඔවුන් තුළ ඇති) ක්‍රෝධය නිසා සිය ඇඟිලි තුඩු සපා කති. නුඹලාගේ ක්‍රෝධයෙන් නුඹලා නැසේත්වා යැයි (නබි මුහම්මද් !) ඔවුනට පවසනු. හෘදයාභ්‍යන්තරයෙහි සැඟවී ඇති දේ පවා අල්ලාහ් මැනවින් දනී.
هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۚ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
"Lo! you are they who will love them while they do not love you, and you believe in the Book (in) the whole of it; and when they meet you they say: We believe, and when they are alone, they bite the ends of their fingers in rage against you. Say: Die in your rage; surely Allah knows what is in the breasts."
(முஃமின்களே!) அறிற்து கொள்ளுங்கள்;. நீங்கள் அவர்களை நேசிப்போராய் இருக்கின்றீர்கள் - ஆனால் அவர்கள் உங்களை நேசிக்கவில்லை. நீங்கள் வேதத்தை முழுமையாக நம்புகிறீர்கள்;. ஆனால் அவர்களோ உங்களைச் சந்திக்கும் போது "நாங்களும் நம்புகிறோம்" என்று கூறுகிறார்கள்;. எனினும் அவர்கள் (உங்களை விட்டு விலகித்) தனியாக இருக்கும் போது, அவர்கள் உங்கள் மேலுள்ள ஆத்திரத்தினால் (தம்) விரல் நுனிகளைக் கடித்துக்கொள்கிறார்கள். (நபியே!) நீர் கூறும்; "நீங்கள் உங்கள் ஆத்திரத்தில் இறந்து விடுங்கள்;. நிச்சயமாக அல்லாஹ் (உங்கள்) உள்ளங்களில் உள்ளவற்றை அறிந்தவன்".
3 : 120
නුඹලාට යම් යහපතක් වුවහොත් එය ඔවුනට ශෝකය ගෙන දෙයි. නුඹලාට යම් විපතක් වුවහොත් ඔවුහු ඒ ගැන මහත්සේ සතුටු වෙති. එහෙත් නුඹලා (කරන කවර දෙයකදී වුව) නොසැලී (අල්ලාහ් කෙරෙහි) බියබැතිමත් කමින් සිටියහොත් ඔවුන්ගේ (කපටි) උපාය නුඹලාට කිසිදු හානියක් නොකරයි. ඔවුන් කරන කවර දෙයක් වුවද අල්ලාහ් හාත්පසින්ම වට කරයි.
إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ۖ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ
"If good befalls you, it grieves them, and if an evil afflicts you, they rejoice at it; and if you are patient and guard yourselves, their scheme will not injure you in any way; surely Allah comprehends what they do."
ஏதாவது ஒரு நன்மை உங்களுக்கு ஏற்பட்டால், அது அவர்களுக்கு வருத்தத்தை கொடுக்கிறது. உங்களுக்கு ஏதாவது தீமை ஏற்பட்டால், அதற்காக அவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள். நீங்கள் பொறுமையுடனும், பயபக்தியுடனுமிருந்தால் அவர்களுடைய சூழ்ச்சி உங்களுக்கு எந்தத் தீமையும் செய்யாது. நிச்சயமாக அல்லாஹ் அவர்கள் செய்வதை (எல்லாம்) சூழ்ந்து அறிகிறவன்.
3 : 121
(නබි මුහම්මද්!) නුඹ අදයම නුඹගේ නිවසින් පිටත්ව විශ්වාසිකයින්ට (උහද්) සටන් බිමේ ඒ් ඒ තැන් පවරා දීම ආරම්භ කළ අවස්ථාව සිහිපත් කරනු. අල්ලාහ් සර්වශ්‍රවණය, සර්වඥය.
وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
"And when you did go forth early in the morning from your family to lodge the believers in encampments for war and Allah is Hearing, Knowing."
(நபியே! நினைவு கூர்வீராக) நீர் விடியற்காலையில் உம் குடும்பத்தாரை விட்டுச் சென்று முஃமின்களைப் போருக்காக (உஹது களத்தில் அவரவர்) இடத்தில் நிறுத்தினீர்;. அல்லாஹ் எல்லாவற்றையும் செவியுறுவோனாகவும் நன்கறிபவனாகவும் இருக்கின்றான்.
3 : 122
නුඹලා අතුරින් කණ්ඩායම් දෙකක්, ඒ දෙපිරිසගේ ආරක‍ෂකයා ලෙස අල්ලාහ් සිටියදීත් බියසුළු බව දැක්වීමට ඉතා ආසන්නව සිටි බව සිහිපත් කරනු. අල්ලාහ් වෙතය විශ්වාසිකයින් (තම සියලූ කටයුතු) භාර කළ යුත්තේ.
إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
"When two parties from among you had determined that they should show cowardice, and Allah was the guardian of them both, and in Allah should the believers trust."
(அந்தப் போரில்) உங்களில் இரண்டு பிரிவினர் தைரியம் இழந்து (ஓடி விடலாமா) என்று எண்ணியபோது - அல்லாஹ் அவ்விரு பிரிவாருக்கும் (உதவி செய்து) காப்போனாக இருந்தான்;. ஆகவே முஃமின்கள் அல்லாஹ்விடத்திலேயே முழு நம்பிக்கை வைக்கவேண்டும்.